suction pads หรือลูกยาง คืออะไร

suction pads หรือลูกยาง คืออะไร ลูกยางหรือตัวจับชิ้นงานจะทำมาจากซิลิโคน มีหลากหลายสี เนื่องจาก ความต้องการใช้งานมีหลากหลายประเภท เช่น งานจับชิ้นงานรถยนต์ จะใช้สีส้ม งานอุตสาหกรรมประเภทอาหารจะใช้สีใส เพื่อให้เห็นเวลามีสิ่งสกปรกตกลงไปเป็นต้น